1. Wniosek rodzica na badania w poradni

2. Informacja nauczyciela o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

3. Informacja nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną w wieku 3-5 lat

4. Opinia nauczyciela o uczniu na I etap kształcenia

5. Opinia szkoły o uczniu na II i III etap kształcenia

6. Informacja nauczyciela o uczniu kierowanym na badania pod kątem dysleksji

7. Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w nauce

8. Wniosek rodzica o wydanie opinii

9. Wniosek rodzica na spotkanie/rozmowę z psychologiem/pedagogiem

10. Wniosek rodzica o podjęcie terapii w poradni

11. Wniosek rodzica o wydanie informacji logopedycznej

12. Wniosek rodzica o wydanie informacji pedagogicznej

13. Wniosek rodzica o wydanie informacji psychologicznej

14. Wniosek rodzica o wydanie informacji z bad. psych.i pedag.

15.Wniosek rodzica o wydanie odpisu opinii orzeczenia

16. Upoważnienie do odbioru dokumentu

17.Wniosek o przekazanie karty indywidualnej

 

Aktualne druki potrzebne do wydania orzeczenia:

1.Wniosek o wydanie orzeczenia,opinii

2. Opinia szkoły na potrzeby Zespołu Orzekającego

3. Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne

4. Zaświadczenie lekarskie - opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

5. Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie

 

Aktualne druki potrzebne do wydania opinii dot. zindywidualizowanej ściezki kształcenia:

1. Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana sciezka ksztalcenia

2. Opinia nauczyciela dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 

17.Wniosek o przekazanie karty indywidualnej
PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WWR 2017r.
STATUT

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom-jst.pl