1. Wniosek rodzica na badania w poradni

  2. Informacja nauczyciela o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

  3. Informacja nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną w wieku 3-5 lat

  4. Opinia nauczyciela o uczniu na I etap kształcenia

  5. Opinia szkoły o uczniu na II i III etap kształcenia

  6. Informacja nauczyciela o uczniu kierowanym na badania pod kątem dysleksji

  7. Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w nauce

  8. Wniosek rodzica o wydanie opinii

  9. Wniosek rodzica na spotkanie/rozmowę z psychologiem/pedagogiem

  10. Wniosek rodzica o podjęcie terapii w poradni

  11. Wniosek rodzica o wydanie informacji logopedycznej

  12. Wniosek rodzica o wydanie informacji pedagogicznej

  13. Wniosek rodzica o wydanie informacji psychologicznej

  14. Wniosek rodzica o wydanie informacji z bad. psych.i pedag.

  15.Wniosek rodzica o wydanie odpisu opinii orzeczenia

  16. Upoważnienie do odbioru dokumentu

  17.Wniosek o przekazanie karty indywidualnej

  18. Wniosek o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju


Aktualne druki potrzebne do wydania orzeczenia: 

  1.Wniosek o wydanie orzeczenia,opinii

  2. Opinia szkoły na potrzeby Zespołu Orzekającego

  3. Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne

  4. Zaświadczenie lekarskie - opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

  5. Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie

 

Aktualne druki potrzebne do wydania opinii dot. zindywidualizowanej ściezki kształcenia:

  1. Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana sciezka ksztalcenia

  2. Opinia nauczyciela dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 

  PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WWR 2017r.

  STATUT

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl