„Aby myśleć, tworzyć i uczyć się - ludzie muszą się ruszać. Uczenie się, myślenie, twórczość i inteligencja to procesy nie tylko mózgu ale całego ciała”.

 

Kinezjologia edukacyjna to uczenie metodami aktywizującymi włączania naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu. Kinezjologia edukacyjna staje się coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania. Metodę stosuje się również w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Mózg człowieka składa się z dwóch półkul w specyficzny sposób przetwarzających informacje. Półkula lewa, „logiczna " zajmuje się szczegółami zaś półkula prawa jest odpowiedzialna za emocje, intuicję. Każdy z nas ma jedną półkulę bardziej dominującą od drugiej. Współczesna edukacja stawia przed uczniami takie wymagania, że koniecznym staje się maksymalne wykorzystanie obu półkul. Dzięki temu we wszystkich działaniach można być wydajniejszym i doskonalszym.

To uniwersalna metoda pozwalająca lepiej:

  • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego,
  • komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy,
  • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
  • zrozumieć procesy neurofizjologiczne i ich rolę w procesie uczenia się.

 

Metoda oparta jest na trzech prostych założeniach:

  1. Nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności kontynuowaną prze całe życie.
  2. W naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę, uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy.
  3. Wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się, lecz do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć (te blokady mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy). Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Te­ra­pia po­znaw­czo­-be­ha­wio­ral­na jest za­zwy­czaj krót­ko­ter­mi­no­wą for­mą po­mo­cy ukie­run­ko­wa­ną na ści­śle okre­ślo­ny cel, usta­la­ny wspól­nie z pa­cjen­tem. Dzię­ki temu mo­że­my re­gu­lar­nie spraw­dzać czy dą­ży­my w po­żą­da­nym kie­run­ku. Czę­sto­tli­wość se­sji za­le­ży od pro­ble­mu, po­trzeb i moż­li­wo­ści pa­cjen­ta, zwy­kle spo­tka­nia od­by­wa­ją się co ty­dzień lub co dwa ty­go­dnie.

Podczas psychoterapii poznawczo-behawioralnej korzysta się z wielu technik mających na celu zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowań.

TPB zalecana jest:

  zalecana jest dzieciom  i nastolatkom,

  jest terapią krótkoterminową- od 12 do 20 sesji,

  opiera się na indywidualnym kontakcie z dzieckiem/nastolatkiem oraz spotkaniach z rodzicami,

  skupia się na konkretnym problemie,

  jest uporządkowana i posiada stałą strukturę,

  ma charakter edukacyjny, to znaczy pozwala rodzinie i dziecku zrozumieć charakter zaburzenia, co go wywołało i co go podtrzymuje,

  głównym jej celem jest wprowadzenie dających się obiektywnie zmierzyć i ocenić zmian w życiu dziecka/nastolatka np. zwiększyć aktywność szkolną i społeczną, poprawić nastrój, ułatwić uczenie się, zmniejszyć dolegliwości somatyczne,

  podczas terapii dziecko/nastolatek ma szansę zmierzyć się ze swoimi negatywnymi myślami, nauczyć się krok po kroku jak skutecznie rozwiązywać problemy,

  relacja terapeuty z dzieckiem i jego rodzicami opiera się na współpracy,

  dziecko/nastolatek jest zachęcany do pracy również między sesjami.


Wskazania do stosowana TPB

- uogólnione zaburzenia lękowe

- nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD

- zachowania depresyjne

- problemy interpersonalne

- fobia szkolna, społeczna

- skutki przemocy, zaburzenia po stresie pourazowym

- zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl