W Poradni działa Zespół Orzekający,  który wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży :

-  z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)

-  niesłyszących i słabo słyszących

-  niewidzących i słabo widzących

-  z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

-  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

-  z niepełnosprawnością sprzężoną

-  zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej  społecznie.

  1. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, (na czas nie krótszy niż 30 dni).
  3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

 

KONIECZNA  DOKUMENTACJA

-   Zespół  rozpatruje potrzebę kształcenia specjalnego/ mauczania indywidualnego  dziecka/ ucznia na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą:

-  wydane przez specjalistów opinie, diagnozy

-  pełną dokumentację medyczną, a w przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,  aktualne zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty  wg. wzoru (druk dostępny w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej) - ze wskazaniem odpowiedniej formy kształcenia i określeniem czasu trwania tego kształcenia, karty leczenia szpitalnego itp.

-  opinię nauczyciela/wychowawcy  o uczniu

-  posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.

 

WAŻNE

-  orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszym jednak niż 30 dni.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

- w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 

DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU

Po złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia dyrektor poradni  powołuje zespół i ustala termin jego posiedzenia (do 14 dni roboczych od dnia złożeniu wniosku).  Rodzic/ prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.  Rodzic/prawny opiekun może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

 

SPORZĄDZENIE ORZECZENIA

Po posiedzeniu zespołu orzekającego w ciągu 30 dni sporządzane jest orzeczenie. Dokument odbiera wnioskodawca w sekretariacie poradni.

 

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

 

OPINIOWANIE:

Po zakończeniu diagnozy na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia wydawana jest opinia.

Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej poradni. Należy go złożyć w sekretariacie poradni.

 

 DOKUMENTACJA

Osoba składająca wniosek winna dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (o ile diagnoza nie została przeprowadzona w poradni) i lekarskich, a w przypadku  dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinię nauczyciela/ wychowawcy lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. 

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

JAKIE OPINIE WYDAWANE SĄ W PORADNI?

 Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie: 

- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole)

- objęcia  ucznia  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

- opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysleksji)

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

- przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 

Informacja o wynikach diagnozy

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia - głównie dla np. potrzeb lekarzy, komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,  sądu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl