Naszym celem jest:

 • udzielanie Dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • udzielanie Rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
 • z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

STATUT

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy:

 • dzieci, które mają trudności w nauce,
 • dzieci z wadami wymowy, jąkające się
 • dzieci i młodzież sprawiające trudności wychowawcze,
 • dzieci i młodzież z różnego rodzaju niepełnosprawościami
 • uczniów szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,
 • rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej, dydaktycznej.
 • uczniów zdolnych.

 

Pomoc udzielana dzieciom i młodzieży obejmuje:

 • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
 • Badania przesiewowe na terenie szkół
 • Badania przesiewowe słuchu
 • Diagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej
 • Diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole,
 • Diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,
 • Specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne,
 • Programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego , psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • Terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną
 • Opiniowanie i orzecznictwo
 • Pomoc udzielana rodzicom i opiekunom obejmuje:
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Poradnictwo wychowawcze
 • Udzielanie pomocy  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
 • Prowadzenie warsztatów, prelekcji i wykładów
 • Prowadzenie grup wsparcia
 • Terapię rodzinną
 • Działalność informacyjno- szkoleniową. 

 

 Pomoc udzielana wychowawcom i nauczycielom obejmuje:

 • Współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szkół oraz poradni
 • Prowadzenie spotkań szkoleniowych i warsztatowych
 • Prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół programów profilaktycznych, zajęć warszatowych dla  uczniów

 

DOSTĘPNE W PORADNI FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

Indywidualne:

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi,
 • Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,
 • Terapia dla dzieci i młodzieży z dysleksją,
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Terapia Integracji Sensorycznej

Grupowe:  

 • terapia grupowa  dla dzieci słabosłyszących; 
 • zajęcia arteterapii dla dzieci szkolnych; 
 • muzykoterapia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

 

Grupy wsparcia dla:

 • rodzin zastępczych,
 • psychologów i pedagogów szkolnych
 • logopedów szkolnych,
 • rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

Ponadto:

 • terapia rodzin
 • warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców - Akademia Dojrzałego Rodzica;
 • warsztaty dla Rodziców Małych Dzieci od ur. do 3 roku życia nt: "Jak bawić się z dzieckiem aby wpłynąć na ogólnorozwojowy jego postęp z wykorzystaniem metod, zabaw, masaży"
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dn. 1.03.2013r. prosimy o podanie przy zgłoszeniu do poradni na badanie numeru PESEL dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl